سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی


سطوح جرح و تعدیل زبان
ترجمه تخصصی
در کل ترجمه یا  ترجمه تخصصی  اساسا عبارت است از عملیاتی در مورد کلام و اینکه کلام واسطه ای است بین زبان و تفکر.
نتیجه این است که هدف کلی دوره های درسی عملی ترجمه اعم از   ترجمه تخصصی   نباید توصیف زبانها باشد
حتی اگر توصیف به شیوه تطبیقی صورت گرفته باشد، بلکه باید هدف این دوه های درس علمی برای   ترجمه تخصصی   و یا در کل ترجمه تجزیه و تحلیل را های بیان و اظهار افکار در قالب پیام و شیوه های تنظیم و صورت بندی مجدد انها در زبان دیگر باشد. دوره درسی مقدماتی ترجمه و در زیر مجموعه ان   ترجمه تخصصی   بایدبه کاربردزبان تاکید ورزد و در عین حال در مقایسه با چگونگی دستیابی به حاصل کار توجه اندکی به نتیجه فرایند ترجمه یا ترجمه تخصصی  نماید.
به تعبیر دیگر کشف اصول جرح و تعدیل زبان باید به بررسی موارد جداگانه برتری داشته باشد.

 

سطح اول : رعایت قواعد و اصول صورت و قالب زبان

اولین سطح ، عبارت است از رعایت کردن روال متداول نگارش معیار که نمام قواعد صوری ارائه مطلب را شامل می شود، و از زبانی به زبان دیگر متفاوت خواهد بود : علایم اختصاری قراردادی - به عنوان مثال عناوین مودبانه ؛ واحد های زمان و مقیاس ؛ شکل های اعداد و نماد ها؛ هجی واژه ها؛و علایم سجاوندی و سایر علایم مورد استفاده در زبان. این سطح همچنین شامل آداب و رسوم مکاتبات اداری و تجاری و سایر برچسب ها، رمز ها و قرارداد های مورد استفاده در متون کاربردی خواهد بود.

قواعد دستور زبان نیز در اولین سطح جرح و تعدیل زبان، ایفای نقش خواهند نمود. البته از لحاظ قواعد دستور زبان نیز دراولین سطح جرح و تعدیل زبان ، ایفای نقش خواهند نمود. البته از لحاظ نظری هر دانشجوی تازه وارد به دانشگاه که مایل به گذراندن رشته ترجمه تخصصی است، پیشاپیش باید تسلط کافی بر دستور زبان داشته باشد.

 

ولی واقعیت، امر کاملا  دیگری است. با وجود این، جای آموزش نظاممند دستور زبان، در دوزه درسی ترجمه نیست، زیرا انجام این کار، دوره درسی ترجمه تخصصی را از اهداف اصلی خود منحرف خواهد کرد. هردانشجویی باید مسئولیت تسلط بر دانش دستور زبان را شخصا به عهده بگیرد. تصور اینکه فردی بتواند اقدام به یادگیری ترجمه تخصصی نماید، البته بدون آنکه تسلط کافی بر هجی واژه ها، نحو زبان، و علایم سجاوندی داشته باشد، مشکل است.

ترجمه تخصصی
ترجمه تخصصی

 

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی متون کاربردی
هر دوره درسی مقدماتی ترجمه تخصصی باید با متون کاربردی سروکار داشته باشد، یعنی متونی که هدف اصلی آنها انتقال اطلاعات است و جنبه های زیبایی شناختی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. یافتن واژه ای روشن و ساده و مناسب که بر کلیت چنین متونی دلالت کند، کار ساده ای نبود. عبارت "متون کارکردی" به قیاس با اصطلاحات "زبان شناسی کارکردی" ، "علوم تربیتی کارکردی " و "رویکرد کارکردی" برای تدریس زبان مواجه می شود.

ترجمه تخصصی

با وجود این، شخصا عبارت "متون کارکردی " را به نفع عبارت "متون کاربردی" بیشتر به این دلیل رد کردم که در رشته آموزش زبان ، اصطلاح "کارکردی" شامل تمام مواردی می شود که جزء زبان فرانسه روزمره نیست. این واژه "ظاهرا در مورد حوزه های مشخصی از زبان فرانسه کاربردد دارد، از قبیل کلام علمی، فنی و اقتصادی - به طور خلاصه هر چیزی که نه جنبه ادبی دارد و نه جنبه توریستی و محاوره ای (جملاتی از قبیل "اداره پست کجاست؟") ، در حالیکه اصطلاح "متون کاربردی " تنها شامل متون ادبی نمی گردد و زبان روزمره را در بر می گیرد. البته این امکان هم وجود داشت که اصطلاح "متون کارکردی" تا اندازه ای گیج کننده باشد." همچنین اصطلاح های "متون علمی " ،"متون فنی" و "متون تخصصی زبان" و "متون تخصصی" هم به نظر محدود رسیدند و از این لحاظ مورد قبول واقع نشدند.ترجمه تخصصی