سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

ترجمه تخصصی صنایع

ترجمه تخصصی

در موسسه کاراپن خدمات ترجمه تخصصی صنایع نیز ارائه می شود و در این موسسه حدود 10 نفر در حوزه ترجمه تخصصی رشته صنایع فعالیت دارند.

 

در موسسه کاراپن افراد طبق رشته و گرایشی که در آن تحصیل کرده اند از آنها آزمون مترجمی گرفته میشود و در صورت قبولی آنها را طبق رشته و گرایش برای ترجمه تخصصی گروه بندی میکنند.

 

در موسسه کاراپن پس از انجام ترجمه تخصصی در هر گروه ترجمه ارائه شده اول توسط یک مترجم بررسی می شود تا از لحاظ ترجمه لغات و کلمات تخصصی مشکلی وجود نداشته باشد و سپس توسط فردی دیگری بررسی می شود تا ترجمه تخصصی از لحاظ روانی خوانایی مشکلی نداشته باشد.

 

گرایش هایی از رشته صنایع که ترجمه تخصصی آن در موسسه کاراپن ارائه می شود عبارت اند از : 1- ترجمه تخصصی متون مهندسی صنایع برنامه‌ریزی 2- ترجمه تخصصی متون مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 3- ترجمه تخصصی متون مهندسی صنایع ایمنی صنعتی

ترجمه تخصصی صنایع
ترجمه تخصصی صنایع