سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

درک مطلب ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی

این روابط به دو مقوله کلی تقسیم می شوند : روابط معنایی بین واژه ها و گفته های متن، و روابط ارجاعی بین گفته ها و پدید های غیر زبانی.شبکه ای که علایم زبانی، جزء لاینفک آنرا تشکیل می دهند،انسجام خود را از تمایل نویسنده به انتقال اطلاعات به خواننده کسب می کند.

 

بدین ترتیب،مترجمی که قصد ترجمه تخصصی متنی را دارد،خویشتن را در موضعی مشابه خواننده یک زبانه می یابد،که قصد درک و فهم محتوای متن را دارد. مترم نیز همانند خواننده، مشارکت فعالی در فرایند ارتباط کلامی دارد.

برای پی بردن به اینکه چگونه این ارتباط خاموش و صامت به کمک واژه های مکتوب برقرار می شود، باید روشن گردد که چگونه خواننده به تجزیه و تحلیل روابط زیر بنایی یک پیام،جهت درک معنای آن می پردازد. تفسیر و تعبیر برای درک مطلب ضروری است، زیرا همانگونه که آندره مارتینه خاطر نشان کرده است در ارتباط کلامی، آنچه را که روشن و آشکار نیست،به وسیله آنچه که روشن و مشخص است به اطلاع مخاطب می رسانیم.

 

بنابراین ، تفسیر، گفتگویی تاویلی است میان مترجم ترجمه تخصصی و متن اصلی. درک مطلب در دو سطح اتفاق می افتد : سطحی که در آن مدلولها فهمیده می شوند ، و مقطعی که در آن معانی درک می شوند. هر واژه ای که در گفته ای به کار رفته است، هم به نظام زبانی که دلالت آنرا مشخص می کند و همچنین به عوامل غیر زبانی که معنای آن را معین می کند، اشاره دارد.

 

برای روشن شدن مطلب، درک دلالت و فهم معنا، به منزله عملیات متمایز و متوالی تلقی خواهد شد. اگرچه در واقع این عملیات به طور همزمان رخ می دهد، و دارای صفات مشترکی هستند.