سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

سایت ترجمه

سایت ترجمه

سایت ترجمه

 

هر سایت ترجمه که مایل است روش کهنه و قدیمی ترجمه را کنار بگذارد و کار ترجمه را در سایت ترجمه خود به شیوه نظاممندی طرح ریزی و تنظیم نماید. به دنبال نظریه ای خواهد گشت که رشته ای از مراحل ویژه ترجمه را در کار سایت ترجمه خود ارائه دهد.


حوزه کاربرد قواعدی که بی نهایت به جزییات می پردازند محدود بوده و در نهایت منجر به نوعی ترجمه مشابه دستور زبان و واژه های ملالغتی فاولری خواهد شد.
گفتنی است که مشخص نمودن اهداف در  سایت ترجمه  برای اهداف ترجمه کاری است جداگانه و یافتن تمهیدات ملموس برای دستیابی به اهداف ترجمه انری است علیحده.
نکته دیگری که در این بحث میتوان گفت اگر ترجمه ای که در سایت ترجمه ای صورت می گیرد مستلزم فرایند عقلانی مطابقه باشد اموزش عملی مترجمان اینده می تواند به صورت تمرین هایی دریافتن و مطابقه معادل ها باشد در این صورت ترجمه ای که توسط سایت ترجمه  انجام شده و توضیحات نظری که در باره ان کاملاناپیوسته خواهد بود.

 

تایید سایت ترجمه

هدف از تایید، یعنی سومین و آخرین مرحله ار فرایند شناختی سایت ترجمه، تصدیق درستی راه حل است. این عمل با کنترل معادل پیشنهادی برای کسب اطمینان از اینکه آیا آن معادل به طور تمام و کمال معنای گفته اصلی را می رساند، صورت میگیرد. ابتدا به بررسی جمله "Le froid ne denord pass" و چگونگی توجه آن به عنوانی معادلی دربافت، برای جمله  "lcy Grip Tightens" می پردازیم.

در زبان فرانسه ، شکل منفی فعل demordre ، مجازا با بار منفی به معنای (( به سر سختی قاطر)) به کار برده می شود. این کاربرد؛ مفهوم ((استمرار + معنای ضمنی منفی)) را  ارائه می دهد که ضمن تفسیر پیام اصلی، استخراج شده بود.

سرمای فلج کننده " qui ne lachiat pas prise"، آمریکاییها را در خانه هایشان محبوس کرده است. فعل demordre عبارات "forid mordant" و "morsu re du forid " ، را بر می انگیزد - که ضمنا هر دوی آنها عبارات استعاره ای برای "forid rigourex" می باشند. معنای مجازی "ne pas demorder ، به معنای مجازی"" mordre" که برای دلالت به "froid"به کار برده شده است، رجحان دارد.

 

 

سایت ترجمه
سایت ترجمه

رمز گشایی علایم زبانی در سایت ترجمه
اداراک مدلولها - مرجع آنها هرچه باشد - نوعی عمل رمزگشایی است که در سطح نظام زبانی اجراء می شود. محتوای مفهومی واژه ها، با تجزیه و تحلیل واژگانی و دستوری مشخص می گردد. مترجم سایت ترجمه با استفاده از دانش خویش از واژه های انگلیسی، در ذهن خویش دلالت هایی برای هریک از واژه های گفته "The Icy Grip Tightens" را به خاطر می آورد.

 

مترجم سایت ترجمه، بر خلاف رایانه که تنها با اشکال و قالب سرو کار دارد، قادر است مفاهیمی را نیز که به کمک علایم زبانی ارسال شده است، تشخیص دهد و شناسایی نماید.
در هر حال ،فهم و درک مطالب، متضمن توانایی به مراتب بیشتر از تشخیص مدلولهاست. در همین سطح اول درک مطلب، همچنین ضروری است که الگوی روابط انتزاعی که واژه های یک جمله را به یکدیگر مرتبط می سازد، نیز تشخیص داده شوند.سایت ترجمه

 

برای مثال، یافتن معنایی برای رشته ای از واژه ها از قبیل "paper" (کاغذ)،"wash" (شستن )، "concrete" (ملموس،عینی) ،"greed" (حرص و آز) دشوار است؛ ولی گروه دیگری از واژه ها از قبیل "gardener" (باغبان) ، "water" (آب ، آب دادن) ،"flower"(گل) "daily" (روزانه) ، در واقع تشکیل واحدی را می دهند که دارای ارزش معنا داری است، اگر چه تا اندازه ای، به لحاظ نبود نشانه های صرفی، مبهم بوده باشد.سایت ترجمه
دریک جمله معمولی، هدف از علایم دستوری زبان، این است که روابطی که بین واژه ها و بافت، توسط گوینده بنیان نهاده شده است به طور وضوح نشان داده شود.