سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

دوزبانگی و مترجم سایت ترجمه

سایت ترجمه


افراد عادی اغلب بر این باورند که کسی که دوزبان می داند، می تواند ترجمه کند. این طرز فکر ساده انگارانه تا اندازه ای میل و رغبت افراد دوزبانه را در تصور باطل داشتن صلاحیت ترجمه، به رغم نداشتن شایستگی لازم و ادعای اینکه همردیف مترجم های حرفه ای هستند، توجیه می کند.

سایت ترجمه

ایجاد مراکز آموزشی ترجمه در سراسر دنیا در حدود چهل سال گذشته تلویحا به معنای اذعان این دیدگاه است که دوزبانگی به تنهایی نمی تواند به معنای آمادگی لازم برای انجام ترجمه حرفه ای باشد. اما به طور کلی تفاوت بین یک مترجم و ی شخص دوزبانه معمولی چیست و با چه معیارزی می توان میزان دوزبانگی یک شخص را سنجید؟ این پرسشها نیازمند بررسی هستند، زیرا پاسخ به آنها کمک کار تدریس به طور اعم و به ویژه یک دوره درسی مقدماتی سایت ترجمه خواهد بود.